1. അശ്രമണൻ

    1. നാ.
    2. ശ്രമണൻ (ബുദ്ധസന്ന്യാസി) അല്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക