1. അശ്രാന്തം

    1. അവ്യ.
    2. ക്ഷീണമില്ലാതെ, വിശ്രമമില്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക