1. അശ്രാവ്യ

    1. വി.
    2. കേട്ടുകൂടാത്ത, കേൾക്കരുതാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക