1. അശ്രീകര

    1. വി.
    2. അമംഗളം ചെയ്യുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക