1. അശ്രുത

  1. വി.
  2. കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത
  3. ശ്രുതത്തിന്, (വേദത്തിന്) വിപരീതമായ. (പ്ര.) അശ്രുതപൂർവ = മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത
 2. ആശ്രിത

  1. വി.
  2. അധിവസിച്ച
  3. ആശ്രയിക്കപ്പെട്ട, ശരണം പ്രാപിച്ച, ആധാരമായി പറ്റിച്ചേർന്ന
  4. അനുഷ്ഠിച്ച
  5. സംബന്ധിച്ച
 3. ആശ്രുത

  1. വി.
  2. കേൾക്കപ്പെട്ട
  3. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട
 4. അശ്രുതി

  1. നാ.
  2. കേൾക്കായ്ക
 5. അശ്രൗത

  1. വി.
  2. വേദസമ്മതമല്ലാത്ത
 6. ആശ്രുതി

  1. നാ.
  2. കേൾക്കൽ
  3. വാഗ്ദാനം ചെയ്യൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക