1. അശ്രുനാളി

    1. നാ.
    2. കണ്ണുനീർ ഊറിവരുന്ന കുഴൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക