1. അശ്ലീക

    1. വി.
    2. അശ്രീക
  2. അശ്ലാഘ

    1. നാ.
    2. ആത്മപ്രശംസചെയ്യായ്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക