1. അശ്ലീലം

    1. നാ.
    2. അസഭ്യം
    3. ഒരു കാവ്യദോഷം, ലജ്ജ, ജുഗുപ്സ, അമംഗളം ഇവ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പദപ്രയോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക