1. അശ്ലേഷ

  1. നാ.
  2. യോജിപ്പില്ലായ്മ
  3. ആയില്യം നക്ഷത്രം
  4. ശ്ലേഷാലങ്കാരമില്ലായ്മ
 2. ആശ്ലേഷ

  1. നാ.
  2. ആയില്യം നക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക