1. അശ്ലേഷാഭവൻ, -ഭുവ്

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. കേതുഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക