1. അശ്വംവീച്ചിൽ

    1. നാ.
    2. ഒരു പയറ്റുമുറ, പരിച ഉപയോഗിച്ചുള്ള യുദ്ധത്തിലെ ഒരു വീശൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക