1. അശ്വകുശല, -കോവിദ

    1. വി.
    2. കുതിരയെ ഇണക്കുന്നതിൽ സമർഥനായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക