1. അശ്വകർണം

    1. നാ.
    2. മരുത്
    3. ഒരുതരം അസ്ഥിഭംഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക