1. അശ്വഖുരം

    1. നാ.
    2. ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യം
    3. കുതിരക്കുളമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക