1. അശ്വഖുരജം

    1. നാ.
    2. കോവർകഴുത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക