1. അശ്വഘാസം

    1. നാ.
    2. കുതിരയുടെ തീറ്റ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക