1. അശ്വചേഷ്ടിതം

    1. നാ.
    2. കുതിരയുടെ ചലനം
    3. ഒരു ശകുനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക