1. അശ്വതരം

    1. നാ.
    2. കോവർകഴുത
    3. കുതിരക്കുട്ടി (ആൺ). (സ്ത്രീ.) അശ്വതരി. (പ്ര.) അശ്വതരീരഥം = പെൺകുതിര വഹിക്കുന്ന രഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക