1. അശ്വതി

    1. നാ.
    2. ഇരുപത്തേഴു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക