1. അശ്വത്ഥ

  1. നാ.
  2. ആശ്വിനമാസത്തിലെ വെളുത്തവാവ്
 2. ആശ്വത്ഥ

  1. വി.
  2. അരയാലിനെ (അശ്വത്ഥത്തെ) സംബന്ധിച്ച
 3. അശ്വേതിത

  1. വി.
  2. വെളുപ്പിക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക