1. അശ്വമേധം

    1. നാ.
    2. ചക്രവർത്തിപദവി കാംക്ഷിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ പണ്ടു നടത്തിയിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു യാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക