1. അശ്വമേധിക

    1. വി.
    2. അശ്വമേധീയ
  2. അശ്വമേധിക

    1. വി.
    2. അശ്വമേധീയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക