1. അശ്വലളിതം

    1. നാ.
    2. വികൃതിച്ഛന്ദസ്സിൽപ്പെട്ട ഒരു വൃത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക