1. അശ്വലോമാവ്

    1. നാ.
    2. കുതിര രോമം
    3. ഒരിനം പാമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക