1. അശ്വവാടം

    1. നാ.
    2. കുതിരലായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക