1. അശ്വശകം

    1. നാ.
    2. കുതിരച്ചാണകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക