1. അശ്വശാന്തി

    1. നാ.
    2. കുതിരകളുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക