1. അശ്വഹാരകൻ

    1. നാ.
    2. കുതിരയെ മോഷ്ടിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക