1. അശ്വാരോഹൻ

    1. നാ.
    2. അശ്വാരൂഢൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക