1. അശ്വികൻ

  1. നാ.
  2. കുതിരപ്പുറത്തു സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾ (സ്ത്രീ.) അശ്വികി
 2. ആശ്വികൻ

  1. നാ.
  2. കുതിരക്കാരൻ
  3. കുതിരപ്പടയാളി
 3. അശ്വകിനി

  1. നാ.
  2. അശ്വിനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക