1. അശ്വിമുഹൂർത്തം

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. രാത്രിയിൽ അഞ്ചാമത്തെ നിത്യനക്ഷത്രമുഹൂർത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക