1. അശ്വേതിത

  1. വി.
  2. വെളുപ്പിക്കപ്പെടാത്ത
 2. അശ്വത്ഥ

  1. നാ.
  2. ആശ്വിനമാസത്തിലെ വെളുത്തവാവ്
 3. ആശ്വത്ഥ

  1. വി.
  2. അരയാലിനെ (അശ്വത്ഥത്തെ) സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക