1. അശർഫി

    1. നാ.
    2. ഒരു പുരാതന സ്വർണനാണയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക