1. അഷ്ടകരണങ്ങൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്തം അഹങ്കാരം സങ്കൽപം നിശ്ചയം അവധാരണം അഭിമാനം എന്ന എട്ടു കരണങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക