1. അഷ്ടകോണം

    1. നാ.
    2. എട്ടുമൂലകളുള്ളത്, എട്ടുവശങ്ങളുള്ള ജ്യാമിതീയരൂപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക