1. അഷ്ടഗതികൻ

    1. നാ.
    2. അഷ്ടകർമാവ്, രാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക