1. അഷ്ടഗിരികൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. എട്ടുപർവതങ്ങൾ. (ഹിമവാൻ, നിഷധം, വിന്ധ്യൻ, മാല്യവാൻ, ഗന്ധമാദനം, ഹേമകുടം, പാരിയാത്രകം, ശ്വേതവാൻ എന്നിവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക