1. അഷ്ടചികിത്സ

    1. നാ.
    2. എട്ടുതരം ചികിത്സകൾ. ശസ്ത്ര-കായ-ബാല-വിഷ-ഭൂത-രസായന-വാജീകരണ-ഊർധ്വാംഗ ചികിത്സകൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക