1. അഷ്ടതലകം

    1. നാ.
    2. എട്ടുതലങ്ങളുള്ള ഖരരൂപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക