1. അഷ്ടദളം

    1. നാ.
    2. എട്ടു ദളങ്ങളോടുകൂടിയ താമര
  2. അഷ്ടതാളം

    1. നാ.
    2. ഒരു താളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക