1. അഷ്ടദിക്കരി

    1. നാ.
    2. അഷ്ടദിഗ്ഗജം. (സ്ത്രീ.) അഷ്ടദിക്കരിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക