1. അഷ്ടധാ

    1. അവ്യ.
    2. എട്ടു പ്രകാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക