1. അഷ്ടനായികമാർ

    1. നാ. ബ.വ. നാട്യ.
    2. എട്ടു തരം നായികമാർ, (സ്വാധീനഭർത്തൃക, ഖണ്ഡിത, അഭിസാരിക, വിപ്രലബ്ധ, കാഹാന്തരിത, പ്രാഷിത ഭർത്തൃക, വാസകസജ്ജ (-സജ്ജിക), വിരഹോത്കണ്ഠിത എന്നിവർ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക