1. അഷ്ടപലം

    1. നാ.
    2. രണ്ടു കുഡവം (ഇരുനാഴി) അളവ്, ശരാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക