1. അഷ്ടപാദിക

    1. നാ.
    2. കാട്ടുമുല്ല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക