1. അഷ്ടപ്രാസം

    1. നാ.
    2. ഒരു ശബ്ദാലങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക