1. അഷ്ടമംഗലം

    1. നാ.
    2. അഷ്ടമംഗല്യം. അഷ്ടമംഗലപ്രശ്നം = അഷ്ടമംഗലവസ്തുക്കൾ വച്ചു നടത്തുന്ന പ്രശ്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക