1. അഷ്ടമരാശി

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. ലഗ്നത്തിൽ നിന്ന് എട്ടാമത്തെ രാശി (ചന്ദ്രലഗ്നത്തിൻറെ). (പ്ര.) അഷ്ടമരാശിക്കൂറ് = ജനിച്ചകൂറിൻറെ അഷ്ടമരാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന കാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക