1. അഷ്ടമാർഗങ്ങൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. അഷ്ടാംഗമാർഗം, ബുദ്ധൻ ഉപദേശിച്ച എട്ടു മാർഗങ്ങൾ (സമ്യഗ്ദൃഷ്ടി, സമ്യക്സങ്കൽപം, സമ്യഗ്വാക്ക്, സമ്യക്കർമം, സമ്യഗാജീവം, സമ്യഗ്വ്യായാമം, സമ്യക്സ്മൃതി, സമ്യക്സമാധി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക