1. അഷ്ടയോഗം

    1. നാ.
    2. അഷ്ടാംഗയോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക